Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Noutăţi
SOLICITARE DE OFERTE (Servicii de consultanţă)
Publicat la: 17.07.2013 08:31   

Nr. 01/1-105 din data de 16 iulie 2013

 

SOLICITARE DE OFERTE

(SERVICII DE CONSULTANTA)

Prezenta Solicitare este emisă în conformitate cu decizia Companiei Internaţionale de Asigurări „ASITO” S.A. de a-şi ameliora competitivitatea, prin facilitarea accesului la standardele de calitate şi certificare, prin certificarea propriului sistem de management în baza standardului internaţional ISO.

 În cadrul proiectului Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” S.A., care prestează servicii de asigurare pe următoarele clase: accidente şi sănătate,  proprietate, auto, răspundere civilă, CMR, Cargo, etc., cu un efectiv de 200 titulari şi 38 reprezentanţe, lansează cererea de oferte de prestare a serviciilor de consultanţă în vederea Implementării sistemului de management integrat al calităţii conform standardelor ISO 9001:2008, ISO 27001:2005.

Principalele obligaţii, care urmează a fi executate de către Consultant, sunt următoarele:

-     instruirea personalului Companiei conform standardelor obligatorii;

-     asistenţa Companiei în operarea cu documentele interne conform standardelor obligatorii;

-     auditul intern al Companiei conform standardelor obligatorii;

        iar aceste angajamente vor necesita o organizaţie, care:

-     are experienţă în efectuarea sarcinilor similare celor propuse;

-     are capacitatea de a executa sarcini similare celor propuse;

-     are personal calificat în realizarea angajamentelor;

-     are experienţă în domeniul sistemului de management al calităţii cerut;

 

Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” S.A. invită companiile interesate de prestarea serviciilor de consultanţă să-şi prezinte Ofertele. Acestea trebuie să ofere informaţii care să confirme faptul că sunt calificate în prestarea serviciilor de consultanţă (broşuri, descrierea angajamentelor similare efectuate, CV ale persoanelor ce vor fi implicate nemijlocit, precum  şi costul serviciilor  prestate, etc.).

Datele şi cerinţele complete faţă de conţinutul Ofertei şi desfăşurarea procedurii de achiziţie vor fi prezentate la solicitare de către persoana responsabilă de organizarea procedurii de achiziţie.

Compania de consultanţă va fi selectată prin compararea a cel puţin trei cotaţii de preţuri, prezentate de companiile calificate, cu selectarea celei mai rezonabile cotaţii evaluate, condiţii de plată, experienţă şi calificare a consultanţilor, gamă de servicii propuse, număr de proiecte curente şi finalizate, experienţă a Ofertantului de consultanţă în companii cu un număr de angajaţi de circa 200, graficul  şi metodologia implementării proiectului, propus în Ofertă.

Termenul de implementare preconizat: 15 august 2013 – 31 decembrie 2013.

Compania de consultanţă, care necesită informaţii suplimentare, le poate solicita la adresa menţionată mai jos, în intervalul dintre orele 8.00 – 17.00.

Oferta trebuie să fie prezentată la adresa de mai jos cel târziu până la ora 17.00 la data de 09 august 2013.

 

Director General interimar                                                                                               Serghei Maxim

 

 

MD-2005, mun. Chişinău,

str. Mitr-t Bănulescu-Bodoni, 57/1, bir. 618

Persoana responsabilă: Vilen Spânu

Tel:. (+373 - 22) 85-45-30, 0-794-056-17

E-mail: market@asito.md

 

APROB:

Director General interimar

al Companiei Internaţionale de

 Asigurări „ASITO” S.A.

Serghei Maxim

„16” iulie 2013

 

Cerinţe faţă de conţinutul ofertei

 pentru participare la concursul cererilor de oferte privind

 

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL CALITĂŢII (ISO 9001:2008, ISO 27001:2005)

 

Nu este permis de a transmite documentele de solicitare către o altă companie

 

A.    INTRODUCERE

 

 

1. Scopul proiectului

Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” S.A. intenţionează să implementeze Sistemul de Management Integrat al Calităţii în baza standardelor internaţionale  ISO 9001:2008 şi ISO 27001:2005

 

2. Cheltuielile aferente ofertei

Ofertantul acoperă toate cheltuielile de pregătire şi prezentare a ofertei, iar Beneficiarul nu poartă nici un fel de răspundere pentru aceste cheltuieli, indiferent de modul şi rezultatele procesului de evaluare a ofertelor.

3. Organizatorul proiectului

Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” S.A.

 

B. DOCUMENTELE DE SOLICITARE

 

4. Conţinutul documentelor de solicitare

În afară de solicitarea de cotaţie, documentele de solicitare includ:

(a) Cerinţe faţă de conţinutul ofertei pentru participare la concursul cererilor de oferte;

(b) Informaţie generală despre Beneficiar;

 

C. PREGĂTIREA OFERTEI

5. Limba de prezentare a ofertei

limba de stat

6. Valoarea ofertei

Preţurile indicate de către Ofertant trebuie să fie fixe, cu şi fără TVA. Ofertele, în care sunt arătate preţuri variabile, vor fi calificate necorespunzătoare şi vor fi respinse. Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin 30 de zile de la data recepţiei solicitării de cotaţie.

7. Valuta ofertei

Preţurile trebuie să fie indicate în lei moldoveneşti.

 

 

 

8. Documentele care urmează să fie prezentate de Ofertant:

8.1. Date despre  Ofertant – Anexa nr. 1 – original confirmat prin  semnătura  şi ştampila Ofertantului;

8.2. Statutul  sau  actul  de  constituire  a întreprinderii –  copie  –  confirmată  prin semnătura şi ştampila Ofertantului;

8.3. Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

8.4. Ultimul  raport financiar – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Ofertantului

8.5. Lista proiectelor curente  şi finalizate (cu indicarea companiei, domeniului de activitate şi a etapei la care se afla proiectul pentru fiecare dintre ele)

8.6. Oferta de preţ    – original – în conformitate cu cerinţele indicate, fără corectări, cu număr şi data de ieşire, confirmată prin  aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului

8.7. Informaţii privind experienţa acumulată, performanţele, capacităţile de personal şi tehnice, precum şi altă informaţie relevantă.

Cerinţe specifice faţă de conţinutul punctelor 8.6 şi 8.7 sunt prezentate în Anexa nr. 2

 

D. PREZENTAREA OFERTEI

 

 

 

9. Sigilarea ofertelor în plicuri şi însemnările pe acestea

9.1. Ofertantul prezintă oferta în plic sigilat, care conţine:

(a)  adresa Beneficiarului: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitr-t Bănulescu-Bodoni, 57/1, bir. _618_.

(b)  să  deţină  inscripţiunea  cu  denumirea  proiectului „Sistemul de  Management Integrat al Calităţii (ISO 9001:2008, ISO 27001:2005)”, denumirea şi adresa Ofertantului

9.2. În cazul în care plicul nu este sigilat şi pe el nu sunt făcute menţiunile după cum este arătat la punctul precedent, Beneficiarul nu poartă răspundere pentru pierderea sau deschiderea înainte de timp a ofertei.

10. Termenul limită de prezentare a ofertelor

Ofertele se primesc de către Beneficiar pe adresa menţionată la punctul 9.1.(a), cel târziu până la data de 9 august 2013, ora 17.00.

 

E. DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR

 

11. Deschiderea ofertelor de către Beneficiar

 

11.1. Plicurile vor fi deschise la data de 12 august 2013, ora 10.00.

11.2. Beneficiarul pregăteşte un proces-verbal privind deschiderea ofertelor.

 

 

 

 

 

12. Evaluarea şi compararea ofertelor

12.1. Beneficiarul va evalua şi selecta doar ofertele ce corespund cerinţelor înaintate.

12.2. Criteriile de evaluare a ofertelor:

(a) costul lucrărilor (cel mai mic preţ  al ofertei pentru serviciile prestate);

(b) graficul şi metodologia implementării proiectului, propuse în ofertă;

(c) instruirea şi certificarea auditorilor interni ai Beneficiarului, cu atestarea cu certificate de calificare a acestora. 

Experienţa Ofertantului în domeniu - de minim 3 ani;

(d) numărul proiectelor curente  şi  finalizate;

(e) calificarea consultanţilor ce vor participa la implementarea proiectului;

(f)    experienţa Ofertantului în companii cu un număr de angajaţi de circa 200;

(g) existenţa certificatului de calitate ISO, ce confirm, că Ofertantul are un sistem de management al calităţii implementat şi certificat;

(h)recunoaştere naţională (recunoaşterea internaţională este un avantaj)

(i) prezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate;

(j) prezentarea  cât  mai  amplă  a  informaţiei  ce  demonstrează  profesionalismul, calificarea înaltă, calitatea serviciilor prestate;

(l) alte criterii special, arătate în documentaţia pentru licitaţie.

 

 

13. Contacte cu Beneficiarul

 

13.1. Nici un Ofertant nu trebuie să se adreseze către Beneficiar sub nici un motiv în legătură cu oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor până în momentul alegerii ofertei pentru contract.

13.2.  Orice  încercare  a  Ofertantului  de  a  influenţa  Beneficiarul  în  vederea luării deciziei privind evaluarea ofertelor sau atribuirea contractului poate conduce la respingerea ofertei.

 

F. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

14.  Dovezile  privind  calificarea  Ofertantului  după  alegerea  ofertei  lui  pentru  atribuirea contractului.

Beneficiarul trebuie să se asigure, că Ofertantul ales pentru cea mai bună ofertă este suficient de calificat pentru executarea contractului conform criteriilor enumerate mai sus. În acest scop Beneficiarul poate solicita orice informaţie despre Ofertant care nu contravine legislaţiei, iar cel din urmă este obligat să o prezinte.

15. Dreptul Beneficiarului de a alege sau respinge orice ofertă sau toate ofertele

Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a alege sau de a respinge orice ofertă şi de a anula procesul de prezentare a ofertelor, precum şi de a respinge toate ofertele în orice timp până la momentul atribuirii contractului. Totodată, Beneficiarul nu poartă nici un fel de răspundere faţă de Ofertanţi pentru acest fapt şi nu este obligat să-i informeze despre motivele acţiunilor sale.

 

 

 

16. Semnarea contractului

 

16.1. Beneficiarul înştiinţează în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, în formă scrisă, Ofertantul câştigător la licitaţie, precum şi ceilalţi ofertanţi, despre alegerea şi acceptarea ofertei lui pentru încheierea contractului.

16.2. În decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare după primirea înştiinţării privind câştigarea licitaţiei, Ofertantul (în continuare - Executant) şi Beneficiarul trebuie să semneze Contractul de prestare a serviciilor de consultanţă privind implementarea proiectului „Sistemul de Management Integrat al Calităţii (ISO 9001:2008 şi ISO 27001:2005)”.

17. Condiţe privind achiziţia

Achiziţia se realizează, cu condiţia participării la concurs a cel puţin cinci oferte.

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1

 

1.

Denumirea Ofertantului

 

2.

Adresa juridică a Ofertantului

 

3.

Adresa sediului Ofertantului

 

4.

Anul întemeierii

 

5.

Denumirea precedentă a Ofertantului

 

6.

Telefon de contact

 

7.

Fax

 

8.

Poşta electronică

 

9.

Fondatorii şi ultimul conducător

 

10.

Firme subsidiare

 

11.

Numărul de angajaţi

 

 

 

 

Anexa nr. 2

 

Cerinţe specifice faţă de conţinutul ofertei

 

A.  Oferta de preţ

·      Prezentaţi oferta de preţ totală şi divizarea pe fiecare etapă de desfăşurare a proiectului;

·      Indicaţi forma de plată şi termenele de efectuare a plăţilor.

 

B.  Termenele de implementare şi raportarea

 

·      Indicaţi termenul de implementare a proiectului cu divizarea pe etape/activităţi;

·      Termenul - limită de finisare a proiectului – 31 decembrie 2013.

·      Indicaţi formele şi periodicitatea raportării despre desfăşurarea proiectului faţă de Beneficiar.

 

C.  Resurse

 

Indicaţi resursele necesare care urmează a fi puse la dispoziţia Ofertantului de către Beneficiar pentru desfăşurarea eficientă a proiectului.

D.  Metodologia de lucru

Daţi o descriere succintă a metodologiei de lucru practicată şi a instrumentelor/tehnicilor utilizate.

 

 

 

 

 

E.  Experienţa companiei

·      Prezentaţi o descriere generală despre companie cu indicarea următoarelor informaţii (dacă există):

a) Experienţa relevantă(proiecte ISO) în ultimii 3 ani, inclusiv proiectele în derulare;

b) Experienţa relevantă în domeniul energetic, servicii comunale sau domenii tangenţiale;

c) Experienţa relevantă în companii cu un număr de personal mai mare de 500 angajaţi

·      Enumeraţi serviciile adiţionale prestate de Ofertant (dacă există) cu nominalizarea celor mai importanţi clienţi sau o scurtă descriere a acestora;

F. Informaţii  privind  sistemul  de management al companiei

Prezentaţi dovada existenţei la nivelul întreprinderii dvs. a  unui sistem de management implementat/certificat. Anexaţi o copie a certificatului

J.  Echipa de consultanţi

Ataşaţi câte un CV pentru fiecare membru al echipei de consultanţi, care să includă (dacă există):

a) Studiile - relevante pentru proiect, inclusiv studii în domeniul calităţii, training-uri, seminare etc.

b) Experienţa relevantă de consultant/altfel de experienţă în companii cu un număr de personal mai mare de 500 angajaţi;

c) Publicaţii şi/sau activitate didactică pe tema managementului calităţii, ISO

 

 


Accesări: 3981

Altele din Noutăţi
Publicat la: 29.08.2019 21:57   
Accesări: 1190
Comunicat informativ Citeşte mai mult...
Publicat la: 09.07.2019 14:35   
Accesări: 1343
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 20:40   
Accesări: 1475
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 13:32   
Accesări: 695
Citeşte mai mult...
Publicat la: 07.05.2019 14:41   
Accesări: 667
Citeşte mai mult...
Publicat la: 19.03.2019 16:41   
Accesări: 734
Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.01.2019 15:18   
Accesări: 1054
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.01.2019 16:59   
Accesări: 854
Citeşte mai mult...
Publicat la: 18.12.2018 15:37   
Accesări: 867
Citeşte mai mult...
Publicat la: 03.12.2018 14:44   
Accesări: 537
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:27   
Accesări: 513
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:25   
Accesări: 424
Citeşte mai mult...
Publicat la: 12.11.2018 17:56   
Accesări: 605
Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.11.2018 14:59   
Accesări: 452
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:55   
Accesări: 531
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:49   
Accesări: 534
Citeşte mai mult...
Publicat la: 28.09.2018 10:10   
Accesări: 557
Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.09.2018 15:05   
Accesări: 572
Citeşte mai mult...
Publicat la: 31.07.2018 09:50   
Accesări: 1252
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.07.2018 17:08   
Accesări: 706
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 88

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 68   Total azi: 59   Online:
Total vizitatori unici: 360458