Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Noutăţi
În atenţia acţionarilor CIA „ASITO” S.A.
Publicat la: 30.04.2014 09:57   

A V I Z

de convocare a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor

CIA „ASITO” S.A.

 

Organul executiv a CIA „ASITO” S.A. în baza deciziei  Consiliului Societăţii din 25.04.2014 anunţă convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor, pentru ziua de 01 iunie 2014, ora 09.00, în incinta clădirii CIA „ASITO” S.A., pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Bănulescu – Bodoni, 57/1, etaj. III, sala 329 cu următoarea ordine de zi:

1.      Darea de seamă anuală a societății și direcțiile prioritare de dezvoltare în anul 2014.

2.      Darea de seamă anuală a Consiliului Societății.

3.      Darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori, avizul organizației de audit referitor la raportul financiar al Companiei pentru anul 2013.

4.      Repartizarea profitului anual și aprobarea normativelor de repartizare a profitului anual pentru 2014.

5.      Introducerea unor modificări în statutul societății.

6.      Alegerea membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori.

7.      Confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuției ei.

8.      Aprobarea tranzacțiilor de proporții.

9.      Diverse.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor a fost  întocmită conform situaţiei din 29 aprilie 2014.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor începînd cu data de 19 mai 2014  (în zilele de lucru) între orele 10.00 – 12.00 şi 13.00 – 16.00 la sediul Companiei (mun. Chişinău, str. Mitropolit Bănulescu – Bodoni, 57/1, etaj. III, sala 329.)

Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se va ţine cu prezenţa acestora. Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală ordinară anuală se va efectua între orele 08000900.

Pentru participare la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor CIA „ASITO”  S.A., acţionarii vor prezenta buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi actul care atestă împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice).

Consiliul de Administraţie CIA «ASITO» S.A.

Relaţii la telefonul 0(22)-22-62-12  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве очередного годового общего собрания акционеров

CIA ASITOS.A.

 

Исполнительный орган CIA “ASITO” S.A., в соответствии с решением совета общества от 25.04.2014, извещает  о созыве  очередного  годового общего  собрания  акционеров,  которое состоится  01 июня 2014 года, в 0900, в здании CIA ASITOS.A. по адресу: ул. Митрополит Бэнулеску-Бодони, 57/1, 3-й этаж, 329 зал, мун. Кишинэу, со следующей повесткой дня:

1.      Годовой отчет Общества, приоритетные направления развития на 2014 год.

2.      Годовой отчет Совета Общества.

3.      Годовой отчет Ревизионной Комиссии и  заключение аудиторской компании относительно финансового отчета Общества на  2013 год.

4.      Распределение годовой прибыли и утверждение нормативов по распределению  годовой прибыли на 2014 год.

5.      Включение изменений в Устав Общества.

6.      Выбор состава Совета Общества и Ревизионной  Комиссии.

7.      Утверждение аудиторской компании и установление размера оплаты ее услуг.

8.      Утверждение крупных сделок.

9.      Прочие.

Список акционеров, имеющих право участвовать в очередном годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 29 апреля 2014 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к очередному годовому общему собранию акционеров по адресу: мун. Кишинэу, ул. Митрополит Бэнулеску-Бодони, 57/1, 3-й этаж, 329 зал, (здание CIA ASITOS.A.) начиная с 19 мая 2014 года, в рабочие дни с 1000 до 1200 и с  1300 до 1600.

Очередное годовое общее собрание акционеров проводится в очной форме. Регистрация участников очередного годового общего собрания акционеров будет проводиться с 0800 по 0900.

Для участия в очередном годовом общем собрании акционеров CIA ASITOS.A. акционеры должны иметь при себе удостоверение личности (паспорт), а представители акционеров – и документ, который подтверждает его полномочия (доверенность или выписка из Государственного Реестра юридических лиц).

Исполнительный орган CIA ASITOS.A.

Телефон 0(22)-22-62-12  


Accesări: 3166

Altele din Noutăţi
Publicat la: 29.08.2019 21:57   
Accesări: 1190
Comunicat informativ Citeşte mai mult...
Publicat la: 09.07.2019 14:35   
Accesări: 1343
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 20:40   
Accesări: 1475
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 13:32   
Accesări: 695
Citeşte mai mult...
Publicat la: 07.05.2019 14:41   
Accesări: 667
Citeşte mai mult...
Publicat la: 19.03.2019 16:41   
Accesări: 734
Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.01.2019 15:18   
Accesări: 1054
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.01.2019 16:59   
Accesări: 854
Citeşte mai mult...
Publicat la: 18.12.2018 15:37   
Accesări: 867
Citeşte mai mult...
Publicat la: 03.12.2018 14:44   
Accesări: 537
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:27   
Accesări: 513
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:25   
Accesări: 424
Citeşte mai mult...
Publicat la: 12.11.2018 17:56   
Accesări: 605
Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.11.2018 14:59   
Accesări: 452
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:55   
Accesări: 531
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:49   
Accesări: 534
Citeşte mai mult...
Publicat la: 28.09.2018 10:10   
Accesări: 557
Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.09.2018 15:05   
Accesări: 572
Citeşte mai mult...
Publicat la: 31.07.2018 09:50   
Accesări: 1252
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.07.2018 17:08   
Accesări: 706
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 88

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 68   Total azi: 52   Online:
Total vizitatori unici: 360451