Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Noutăţi
Solicitarea ofertei de selectare a unei Companii de prestare a serviciilor de audit.
Publicat la: 15.05.2018 08:14   

SOLICITARE DE OFERTE

(Servicii de Audit)

Compania Internațională de Asigurări „ASITO” S.A. organizează în perioada 14 mai – 01 iunie 2018 selectarea unei Companii de Audit.

I. Sfera auditului

AUDITUL urmează a fi tratat ca o manifestare de control al corectitudinii şi analiza performanțelor financiare, pornind de la ceea ce reflectă conturile şi sintezele contabile în contextul ACTIVITĂŢII DE ASIGURARE A SOCIETĂŢII. Auditul va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit.

La efectuarea auditului o atenţie deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

a) acurateţea declaraţiilor financiare şi corespunderea Standardelor Naţionale de Contabilitate/Standardelor Internaţionale de raportare  financiară (SIRF) şi altor acte legale;

b) continuitatea exploatării şi solvabilitatea entităţii;

c) existenţa unor fraude; respectarea de către entitate a obligaţiilor sale legale;

d) utilizarea mijloacelor financiare conform Planului de afaceri  şi regulamentelor interne;

e) evaluarea sistemelor de control intern al ASITO, inclusiv:

·         structura organizatorică;

·         politicile şi regulamentele interne;

·         sistemele de informare a managementului;

În vederea atingerii obiectivelor menționate mai sus, compania de audit va efectua următoarele activități:

1. Auditul va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA), emise de IFAC – Federaţia Internaţională a Contabililor, cu o atenţie specială pentru "Raportul auditorului independent asupra misiunilor de audit cu scop special", şi prin urmare, Codul de etică pentru profesioniştii contabili);

2. O atenţie deosebită va fi acordată rapoartelor financiare prezentate CNPF şi anume, dacă rapoartele au fost întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare şi principiile contabile stabilite pentru societăţile de asigurare;

3. Perioada care urmează să fie auditată este 01.01.2018 – 31.12.2018;

4. Procesul de audit va avea în vedere, în special, următoarele aspecte:

·         Dacă fondurile şi activele societăţii au fost utilizate în conformitate cu genul de activitate prevăzut de statutul şi bugetul societăţii;

·         Dacă bunurile, serviciile şi lucrările au fost achiziţionate în conformitate cu regulamentele interne;

·         Dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau o operaţiune au fost corect înregistrate în sistemul contabil şi în Raportul Financiar, şi dacă acestea sunt însoţite de documente justificative;

·         Dacă cheltuielile efectuate au fost incluse în bugetul ASITO;

·         Dacă cheltuielile efectuate sunt în conformitate cu bugetul aprobat (respectarea bugetului şi aprobarea modificărilor dacă acestea au avut loc);

·         Dacă toate documentele de suport sunt prezente şi păstrate conform actelor normative;

·         Dacă toate rapoartele financiare prezentate Consiliului de administrare şi Consiliului de supraveghere, corespund cheltuielilor efective, şi dacă corespund sistemului contabil al companiei;

·         Identificarea diferenţelor dintre politica de evidenţă contabilă existentă şi cele prevăzute de IFRS. Ajustarea diferenţelor dintre SNC şi IFRS a soldurilor contabile.

5. Compania de audit va prezenta planul activităţilor necesare pentru a efectua auditul nu mai tîrziu de două săptămîni de la data semnării contractului de audit;

6. Planul activităţilor de audit şi raportul auditului va fi prezentat către Managementul companiei;

7. Compania de audit este responsabilă pentru confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor la care a avut acces în timpul misiunii de audit.

 

II. Forma de prezentare a rezultatelor auditului

Data limită pentru prezentarea Raportului de audit şi a Scrisorii pentru conducere - Management letter (pe suport de hîrtie şi versiunea electronică) către ASITO este 20.02.2019.

Rapoartele de audit semnate de către părţi se vor prezenta cîte unul Managementului companiei şi Consiliului de supraveghere.

Rapoartele trebuie sa fie pregătite în limba româna şi în limba rusă.

Raportul de audit trebuie să includă următoarele informaţii:

·         Standardele de audit aplicate;

·         Perioada acoperită de audit;

·         Opinia auditorului independent.

Adiţional la Raportul de audit, compania de audit va prezenta Scrisoarea pentru conducere (Management letter), care va include:

·         Comentarii şi recomandări asupra unor eventuale deficienţe de control intern şi alte aspecte pe care auditorul le va considera necesare de a fi aduse la cunoştinţă conducerii;

·         Identificarea deficienţelor specifice şi domenii care necesită îmbunătăţire în ceea ce priveşte sistemele de control intern şi va face recomandări cu privire la îmbunătăţirea acestora;

·         Raport cu privire la conformitatea tuturor obligaţiunilor financiare;

·         Comunicarea tuturor problemelor sau incidentelor apărute pe parcursul implementării activităţilor de audit care au avut sau putea avea un impact serios asupra activităţii companiei;

·         Atenţionarea Adunării acţionarilor, Consiliului de supraveghere, Managementului companiei, despre orice alte probleme care sunt considerate importante şi relevante.

ASITO va acorda companiei de audit toate documentele necesare pentru a asigura claritatea scopului lucrului efectuat. Compania de audit va colabora cu directorul executiv, director adjunct finanţe, contabilul-şef şi vice contabil şef al ASITO, cît şi cu persoanele responsabile din cadrul companiei.

În scopul realizării responsabilităților descrise, ASITO va contracta o companie de audit cu următoarele cerinţe:

1. Compania de audit trebuie să aibă minim 5 ani de experiență in domeniul auditului;

2. Compania de audit trebuie să dispună de experiență în domeniul auditului companiilor de asigurare;

3. Compania de audit trebuie să dispună de experienţă similara în domeniul auditului societăţilor financiare şi bancare.

4. Compania de audit şi membrii echipei de audit trebuie să aibă personal calificat în standarde internaţionale (se vor anexa certificate, diplome, CV-uri, etc.);

5. Compania de audit ar trebui să aibă cunoştinţe temeinice privind legislaţia fiscală şi contabilă aplicabilă în Republica Moldova, precum şi de cele Internaţionale;

6. Compania de audit va prezenta scrisori de recomandare.

Cum se aplica:

A. Cerinţele care trebuie sa fie îndeplinite în momentul depunerii ofertei:

1. Oferta tehnică şi financiară vor fi prezentate în plic sigilat şi marcate "DE DESCHIS DOAR ÎN PREZENŢA COMISIEI DE EVALUARE”;

2. Oferta în original care va fi tipărită, semnată şi stampilată va fi expediată în termen de pînă la data de 01 iunie 2018, ora 16:30, la adresa Beneficiarului: MD-2005, mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 108;

3. Informații suplimentare pot fi obținute de la Antoci Victoria, tel.: 022 78 47 48; e-mail: vantoci@asito.mdasito@asito.md

4. Ofertele trebuie să fie primite nu mai târziu de data şi ora limită. Ofertele care sunt transmise cu întîrziere sau sunt incomplete, nu pot fi luate în considerare în procesul de evaluare;

5. Nici o oferta nu poate fi modificată după termenul limită de recepţionare a ofertelor;

6. Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 de zile de la termenul limită de depunere;

7. Membrii Comisiei de evaluare îşi rezerva dreptul (dar nu sunt obligaţi să facă acest lucru) de a intra în discuţii cu unul sau mai mulţi ofertanţi, în scopul de a obţine clarificări sau detalii suplimentare, să sugereze îmbunătăţiri în propunerea tehnică sau alte aspecte ale propunerii;

8. Membrii Comisiei de evaluare nu au nici o obligaţie de a dezvălui sau de a discuta cu orice ofertant, modul în care propunerea a fost evaluată sau să furnizeze orice alte informaţii referitoare la procesul de selecţie;

9. Ofertanţii ale căror propuneri nu vor fi selectate vor fi notificate în scris.

B. Structura ofertei

Oferta trebuie să conţină:

1. Scrisoare de intenţie(1-2 pagini);

2. Propunerea tehnică (descrieţi calificările membrilor echipei de audit, experienţa şi performanţele din trecut, planul de lucru şi calendarul)

3. Propunerea financiară (trebuie să acopere toate serviciile descrise mai sus, şi va conţine toate taxele aferente)

C. Criteriile de evaluare

1.Calificările generale (experienţa companiei, calificarea şi competenţa personalului pentru sarcina alocată, termenii)- 50 puncte;

2. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar  - 50 puncte;

3.Punctajul maxim total - 100 puncte.

Solicitantul care va acumula cel mai mare punctaj în funcţie de criteriile de evaluare, va fi invitat pentru negocierea contractului. La  semnarea/negocierea contractului se va stabili şi graficul plăţilor.

 

Director general al CIA ASITO SA


Accesări: 613

Altele din Noutăţi
Publicat la: 29.08.2019 21:57   
Accesări: 1190
Comunicat informativ Citeşte mai mult...
Publicat la: 09.07.2019 14:35   
Accesări: 1343
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 20:40   
Accesări: 1475
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019 13:32   
Accesări: 695
Citeşte mai mult...
Publicat la: 07.05.2019 14:41   
Accesări: 667
Citeşte mai mult...
Publicat la: 19.03.2019 16:41   
Accesări: 734
Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.01.2019 15:18   
Accesări: 1054
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.01.2019 16:59   
Accesări: 854
Citeşte mai mult...
Publicat la: 18.12.2018 15:37   
Accesări: 867
Citeşte mai mult...
Publicat la: 03.12.2018 14:44   
Accesări: 537
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:27   
Accesări: 513
Citeşte mai mult...
Publicat la: 27.11.2018 16:25   
Accesări: 424
Citeşte mai mult...
Publicat la: 12.11.2018 17:56   
Accesări: 605
Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.11.2018 14:59   
Accesări: 452
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:55   
Accesări: 531
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.10.2018 16:49   
Accesări: 534
Citeşte mai mult...
Publicat la: 28.09.2018 10:10   
Accesări: 557
Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.09.2018 15:05   
Accesări: 572
Citeşte mai mult...
Publicat la: 31.07.2018 09:50   
Accesări: 1252
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.07.2018 17:08   
Accesări: 706
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 88

MD 2032, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Burebista, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-62-12
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 68   Total azi: 55   Online:
Total vizitatori unici: 360454